Cultuur is voor iedereen

Vergeet niet te stemmen op 20 maart 2019!

Vergeet niet te stemmen op 20 maart 2019!

POLITIEK | Inclusiviteit is populair aan het worden. Zowel politieke partijen als professionals in de cultuursector vinden dat cultuur van en voor iedereen is.

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur, deed het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) onderzoek naar hoe er in de politiek over cultuur wordt gedacht. Zo werden de partijprogramma’s per provincie geanalyseerd en vergeleken. Daarnaast werden 339 culturele professionals gevraagd naar hun aanbevelingen voor de verkiezingen op 20 maart.

Cultuur van en voor iedereen

Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie? Vrijwel alle politieke partijen noemen het belang van de toegankelijkheid van cultuur voor alle burgers, ongeacht leeftijd, opleiding, woonplaats, inkomen, verblijfsstatus of fysieke of mentale beperking. Een veel terugkerende opvatting is dat cultuur van en voor iedereen is.

Dat vraagt ook om nieuwe vormen van cultuur. Meerdere partijen pleiten voor bereikbare culturele voorzieningen op lokaal niveau, zoals buurt- of dorpshuizen en bibliotheken. Vrijwel alle partijen willen dat alle kinderen en jongeren kennis maken met kunst en erfgoed via cultuureducatie in het onderwijs.

Professionals niet op de hoogte

Uit de enquête onder 339 culturele professionals blijkt dat velen niet op de hoogte van het provinciale beleid. Slechts 25% van de respondenten zegt een goed beeld te hebben van het provinciale beleid. Zij typeren de rol van de provincie als ‘enigszins actief’. Dat mag wel wat actiever, blijkt uit het gemiddelde rapportcijfer: het beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie scoort gemiddeld net een voldoende. 

Volgens de professionals richt de provincie zich teveel op het primair onderwijs. Ze zien graag dat provincies hun beleid verbreden naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast moet de provincie zich vooral richten op het faciliteren van kennisdeling. En op het stimuleren van andere samenwerkingsverbanden. Daarnaast vinden ze ‘inclusie’ een belangrijk thema: iedereen moet mee kunnen doen.

Tenslotte uiten de professionals de noodkreet om de bureaucratie rond subsidieregelingen te verminderen: kom kijken, praat met ons, benut onze expertise en vertrouw ons in plaats van op afstand via een papierwinkel!

Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de provinciale staten vinden plaats op 20 maart 2019. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heb je invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Verder bepaalt de volksvertegenwoordigers van de provincies het beleid op onderwerpen als infrastructuur en cultuur. Daarnaast controleren zij of gemeenten en waterschappen hun taken goed uitvoeren. 

In maart staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten weer voor de deur. Nederland stemt daarmee niet alleen op de volksvertegenwoordigers van de provincies, de kiezer bepaalt indirect ook hoe de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer eruit komt te zien.